Wróć do listy projektów

Projekty zrealizowane przez Gminę Kołbaskowo

Szlak Bielika na odcinku Ustowo - Pargowo, etap I Siadło Dolne - Pargowo.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo, w tym na trasie: Siadło Dolne – Moczyły – Pargowo – granica państwa.

Cele szczegółowe projektu to:

Zwiększenie atrakcyjności oraz dostępności infrastruktury turystyki Gminy Kołbaskowo, na trasie: Siadło Dolne – Moczyły - Pargowo – granica państwa.

Inwestycja przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności oraz dostępności infrastruktury turystyki rowerowej trasie: Siadło Dolne – Moczyły – Pargowo – granica państwa, w Gminie Kołbaskowo na terenie Szczecińskiego obszaru Metropolitarnego.

Realizacja inwestycji umożliwiła:

 • połączenie szlaku rowerowego przebiegającego przez teren Gminy Kołbaskowo z ponadregionalnym szlakiem rowerowym „Wzdłuż Nysy i Odry” (Oder - Neiße – Radweg),
 • bezpieczny oraz komfortowy dostęp do terenów o znaczeniu turystycznym i rekreacyjnym, zlokalizowanych nad trasie przebiegu szlaku rowerowego (Siadło Dolne – Moczyły – Pargowo – granica państwa) za pomocą alternatywnego środka transportu – roweru,
 • wzrost poziomu zainteresowania potencjalnych turystów oraz mieszkańców Gminy Kołbaskowo obszarami o dużym ładunku turystycznym i rekreacyjnym,
 • wzrost zainteresowania przedsiębiorców rozbudową infrastruktury około turystycznej,
 • stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi turystyki na terenie Gminy Kołbaskowo oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.

Obszar objęty inwestycją cechuje się dużym potencjałem turystycznym i rekreacyjnym. Gmina Kołbaskowo pod względem atrakcyjności turystycznej plasuje się na 37 miejscu z 114 wśród wszystkich gmin województwa zachodniopomorskiego (Źródło: prof. US dr hab. Panasiuk. A., dr Milewski D., dr Szostak D., Koncepcja budowy produktu turystyczno - rekreacyjnego Gminy Kołbaskowo w oparciu o Trójkąt Turystycznych Możliwości Sport - Rekreacja - Aktywny wypoczynek, US Wydział Zarządzania i Ekonomiki usług, 2007, str. 51 )

Na terenie Gminy Kołbaskowo zlokalizowanych jest wiele zabytków o dużym znaczeniu dla tego obszaru. Są tu m.in:

 1. XIII-wieczne granitowe kościoły: w Będargowie, Bobolinie (z zabytkowym cmentarzem), Kamieńcu, Kołbaskowie, Stobnie, w Barnisławiu, a także ruiny kościołów z zabytkowymi cmentarzami przykościelnymi w Karwowie, Moczyłach, Pargowie i Smolęcinie oraz ruiny kościoła w Warzymicach,
 2. zabytkowa rządówka w Bobolinie, dwory z parkami w Ostoi i w Rajkowie oraz dwór w Przylepie

Ponadto do statusu zabytków pretendują cmentarze w Będargowie, Kamieńcu, Kołbaskowie, Stobnie i Warzymicach, a także kamienne ogrodzenie działki kościelnej w Barnisławiu, Park Dworski w Kurowie, Park Dworski w Pargowie i dwór neoklasycystyczny w Przylepie. Ponadto na terenie gminy znajdują się także 48 obiekty o statusie obiektów chronionych.

Nowoutworzona infrastruktura będzie stanowiła idealne dopełnienie istniejących już 130 km tras rowerowych (często łączących się z trasami niemieckimi).

Inwestycja zwiększyła długość ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Ponadto przyczyniła się do zwiększenia powiązań pomiędzy ich poszczególnymi gminami należącymi do SOM, a także pomiędzy SOM a powiatami: Uecker-Randow (Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy) oraz Uckermark (Brandenburgia, Niemcy).

Realizacja zadania wpłynęła pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu podróży osób poruszających się rowerem oraz osób pieszych. Wzrósł poziom zainteresowania ze strony potencjalnych turystów oraz mieszkańców Gminy Kołbaskowo, a także gmin ościennych.

Inwestycja przyczyniła się do ponownego odkrycia przez turystów bogatego w pamiątki historii oraz infrastrukturę turystyki terenu, jakim jest obszar Gminy Kołbaskowo. W dalszej perspektywie inwestycja ma szanse wpłynąć na odbudowę znaczenia Gminy Kołbaskowo na mapie obszarów o dużym ładunku turystycznym, znaczenia jakie gmina posiadała jeszcze w okresie międzywojennym (Gmina Kołbaskowo stanowiła bazę turystyki wycieczkowej sobotnio-niedzielnej dla mieszkańców Berlina i Szczecina, na terenie której można było m.in. podziwiać liczne zabytki z epok poprzednich, funkcjonowały liczne restauracje, kawiarnie, pensjonaty, przystanie wodne i stanice wędkarskie, a także szereg założeń pałacowo-parkowych i folwarcznych, zakłady usługowe pracujące na rzecz obsługi ruchu turystycznego, w miejscowości Kołbaskowo funkcjonował dworzec kolejowy obsługujący linię Berlin-Szczecin).

Zwiększenie dostępności szlaku rowerowego wzdłuż Nysy i Odry (Oder-Neiße Radweg) od strony Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.

Realizacja inwestycji umożliwi połączenie ponadregionalnego szlaku rowerowego „Wzdłuż Nysy i Odry” (Oder-Neiße - Radweg) z nowopowstałą siecią ścieżek rowerowych prowadzących przez Gminę Kołbaskowo, zapewniając dogodne połączenie obszarów zlokalizowanych poza granicami państwa polskiego, z terenem Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.
Zwiększenie dostępności szlaku rowerowego „Wzdłuż Nysy i Odry” (Oder-Neiße - Radweg) od strony SOM wpłynie pozytywnie na wzrost zainteresowania turystów, w tym turystów z zagranicy, poruszających się na trasie szlaku (Oder-Neiße - Radweg) z obszarami Gminy Kołbaskowo, gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego w tym stolicy regionu zachodniopomorskiego – Gminy Miasto Szczecin.
Mieszkańcy Gminy Kołbaskowo, gmin ościennych zyskają dostęp do komfortowego oraz bezpiecznego systemu komunikacji – ścieżek rowerowych, zapewniający im dostęp do ponadregionalnego szlaku rowerowego „Wzdłuż Nysy i Odry” (Oder-Neiße-Radweg) o długości 540 km prowadzącego od miejscowości Nova Ves (źródło rzeki Nysy) w okolicach Jablonca wzdłuż Nysy i Odry poprzez Saksonię i Brandenburgię, dalej w kierunku Meklemburgii-Pomorza Przedniego (w kierunku m. Penkun) do Ahlbeck nad Zalewem Szczecińskim.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Realizacja inwestycji objętej niniejszym opracowaniem, wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się na rowerze, wzdłuż obecnie dostępnych w większości prowadzących na „dziko” dróg rowerowych. Dzięki inwestycji będzie możliwe praktyczne wyeliminowanie ryzyka powstawania kolizji z udziałem rowerzystów oraz pojazdów mechanicznych, co znacznie zmniejszy zagrożenie ryzyko utraty życia i zdrowia przez osoby poruszające się po tej trasie na rowerze.

Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu na terenie Gminy Kołbaskowo

Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na ograniczenie negatywnego oddziaływania systemu transportowego na środowisko naturalne, poprzez zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu na terenie Gminy Kołbaskowo. Będzie to efektem zmniejszenia energochłonności w podróżach, wynikającego m.in. ze zmniejszenia presji na wykorzystywanie samochodów w podróżach po terenie gminy oraz pomiędzy gminami ościennymi, w tym pomiędzy Gminą Kołbaskowo, a powiatem Uecker-Randow (Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy) oraz Uckermark (Brandenburgia, Niemcy) (związane z tym zmniejszenie hałasu i emisji spalin). Obecnie na terenie miejscowości transport samochodowy indywidualny stanowi wciąż główne źródło zanieczyszczenia powietrza i hałasu, zajmuje coraz więcej przestrzeni kosztem terenów zielonych.

Wzrost poziomu atrakcyjności roweru jako środka transportu na terenie Gminy Kołbaskowo

Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na wzrost poziomu atrakcyjności roweru jako środka transportu na terenie gminy Kołbaskowo. Nowopowstała trasa zapewniająca komfort oraz bezpieczeństwo podróży przez malownicze oraz pełne atrakcji turystycznych tereny Gminu Kołbaskowo, zachęcać będzie do uprawiania sportu, turystyki i rekreacji na tym terenie. Powstała infrastruktura będzie miała również ogromne znaczenie dla samych mieszkańców Gminy, którzy zachęceni nowoczesną infrastrukturą wybierać będą chętniej alternatywne formy transportu – rower - jako środek komunikacji (nie tylko od święta) pomiędzy poszczególnymi obszarami Gminy. Efektem tego będzie m.in. odczuwalna poprawa zdrowia, co dodatkowo będzie przekładać się na pozytywny odbiór roweru - alternatywnego środka transportu, przez społeczeństwo.

Poprawa wizerunku Gminy Kołbaskowo jako miejsca nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych zachęcających do aktywnych form podróżowania

Inwestycja wpłynie na poprawę wizerunku Gminy Kołbaskowo na tle gmin ościennych, jako miejsca zapewniającego bezpieczny i komfortowy dostęp do miejsc o znaczeniu turystycznym i rekreacyjnym. Projekt przyczyni się do wzrostu rangi Gminy Kołbaskowo na tle gmin ościennych jako miejsca przyjaznego rowerzystom.
Realizacja inwestycji wpłynie dodatnio na podniesienie atrakcyjności i estetyki zagospodarowania przestrzennego gminy, a tym samym pozytywnie wpłynie na podniesienie jej atrakcyjności turystycznej

Zmniejszenie tranzytowego charakteru Gminy Kołbaskowo

Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem przyczyni się do zmniejszenia tranzytowego charakteru Gminy Kołbaskowo.
Dzięki przedsięwzięciu polegającemu na budowie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki aktywnej, wzrośnie zainteresowanie atrakcjami turystycznymi gminy, w szczególności przez turystów z zachodniej strony granicy. Powstała w wyniku realizacji inwestycji infrastruktura zapewniać będzie bezpieczeństwo i komfort podróżowania za pomocą środka transportu jakim jest rower.

Wzrostowi zainteresowania oferta turystyczną Gminy Kołbaskowo sprzyjać będzie:

 1. bliskie sąsiedztwo gminy – Gmina Kołbaskowo położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie powiatu Uecker-Randow (Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy) oraz Uckermark (Brandenburgia, Niemcy),
 2. rozbudowany dzięki inwestycji, system ścieżek rowerowych po stronie zachodniej, prowadzących wprost do granicy z Polską.

Kontynuacja ścieżek rowerowych prowadzących od granicy państwa przez Gminę Kołbaskowo, aż do granicy z Gminą Miasto Szczecin (stolicy regionu) zachęci potencjalnych turystów, mieszkańców Gminy Kołbaskowo oraz gmin ościennych do przyjazdu oraz podróżowania po jej terenie za pomocą roweru.
Turyści jako miejsce swojego odpoczynku chętniej wybierać będą pełną atrakcji turystycznych Gminę Kołbaskowo, która będzie im w stanie zapewnić dostęp do nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych zachęcających ich do aktywnych form podróżowania po ich okolicach.
Istnieje więc realna szansa odwrócenia tendencji polegającej na przyjeżdżaniu do Polski, w większości przez Niemców, wyłącznie w celach turystyki handlowej, medycznej (w szczególności stomatologicznej), usługowej na rzecz turystyki aktywnej.

Wzrost zainteresowania inwestycjami w infrastrukturę około turystyczną na terenie Gminy Kołbaskowo przez przedsiębiorców

Poprawa dostępności obszarów o znaczeniu turystycznym i rekreacyjnym, położonych wzdłuż terenów objętych inwestycją, przyczyni się do zwiększenia zainteresowania tworzeniem infrastruktury około turystycznej (m.in. małej gastronomii, wypożyczalni sprzętu wodnego, rowerów, itp.) przez potencjalnych przedsiębiorców.
Rozbudowa infrastruktury turystyki objętej niniejszym projektem będzie miała też wpływ na zwiększenie zainteresowania podejmowaniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na obszarach położonych w centrum Kołbaskowa. Będzie to możliwe dzięki zwiększonemu zainteresowaniu ze strony mieszkańców oraz turystów odpoczynkiem i rekreacją na obszarach objętych projektem, a tym samym zwiększeniem popytu na usługi około turystyczne.
Wzrost zainteresowania przedsiębiorców inwestycjami w infrastrukturę około turystyczną na terenie miejscowości, zwiększy wpływy do budżetu gminy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie turystyki.

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo, na trasie: Siadło Dolne – Moczyły – Pargowo – granica państwa.

Osiągnięcie zamierzonego celu bezpośredniego projektu będzie możliwe poprzez realizację celów szczegółowych projektu:

 1. zwiększenie atrakcyjności oraz dostępności infrastruktury turystyki Gminy Kołbaskowo na trasie Siadło Dolne – Moczyły - Pargowo – granica państwa,
 2. zwiększenie dostępności szlaku rowerowego „Wzdłuż Nysy i Odry” od strony Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego,
 3. podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
 4. zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu na terenie Gminy Kołbaskowo,
 5. wzrost poziomu atrakcyjności roweru jako środka transportu na terenie Gminy Kołbaskowo,
 6. poprawa wizerunku Gminy Kołbaskowo jako miejsca nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych zachęcających do aktywnych form podróżowania,
 7. zmniejszenie tranzytowego charakteru Gminy Kołbaskowo,
 8. wzrost zainteresowania inwestycjami w infrastrukturę około turystyczną na terenie Gminy Kołbaskowo przez przedsiębiorców.