Wróć do listy projektów

Projekty zrealizowane przez Gminę Kołbaskowo

Szlak Bielika na odcinku Ustowo - Pargowo, etap I Siadło Dolne - Pargowo.

Inwestycja obejmie swoim oddziaływaniem m.in.:

 • tereny bezpośrednio przyległe do ścieżki rowerowej na odcinku Siadło Dolne – Pargowo,
 • teren Gminy Kołbaskowo,
 • powiat policki,
 • Szczeciński Obszar Metropolitarny

Realizacja całości przedsięwzięcia (etap I, etap II) umożliwi połączenie szlaku po polskiej stronie granicy ze szlakiem rowerowym zlokalizowanym po stronie niemieckiej granicy - „Wzdłuż Nysy i Odry” (szlak ten ma swój początek na terenie Czech – Nova Ves - od źródeł rzeki Nysa, koniec zaś w miejscowości Ahlbeck nad Zalewem Szczecińskim).
Teren inwestycji prowadzi od miejscowości Siadło Dolne poprzez Moczyły i Pargowo, do granicy państwa na południe od miejscowości Pargowo.

Więcej »

Zakres wykonanych prac:

 • Wytyczenie ścieżki rowerowej,
 • Wycięcie lub prześwietlenie drzew i krzewów na trasie przedmiotowej ścieżki,
 • W miejscach słabo przejezdnych wzmocnienie nawierzchni gruntowych z pomocą nowych konstrukcji,
 • Wykonanie elementów małej architektury (place biwakowe, stojaki na rowery),
 • Oznakowanie ścieżki.

Dodatkowo na odcinku PARGOWO – GRANICA PAŃSTWA zaprojektowano wykonanie następujących prac:

 • Wycięcie istniejącej roślinności na trasie przedmiotowej ścieżki,
 • Rozbiórka istniejącej kostki brukowej w m. Pargowo i ponowne jej ułożenie,
 • Wykonanie nowej nawierzchni ciągu jezdnego na istniejącej podbudowie -przebudowa,
 • Wykonanie poszerzeń drogi (mijanek),
 • Wykonanie zjazdów do posesji,
 • Wykonanie ścieżki rowerowej – obiekt nowy
1

Odcinek Siadło Dolne – Moczyły 4242m

Odcinek ten umownie podzielono na dwa pododcinki:

 • Siadło Dolne – autostrada A6 (droga gminna L=1191m) – obiekt przebudowywany i adaptowany,
 • Autostrada A6 – Moczyły (ścieżka na odcinku leśnym L=864m i droga gminna gruntowa L=2187m) - obiekty przebudowywane i adaptowany.

Całkowita długość odcinka wynosi L=4242m.

Droga rowerowa ma swój początek przy końcu drogi powiatowej nr 0631Z na wjeździe do miejscowości Siadło Dolne. Przyjęto w tym miejscu km 0+000 tego odcinka. Na odcinku dróg gminnych w pierwszej kolejności należy wyciąć lub prześwietlić drzewa i krzaki ograniczające skrajnię projektowanej drogi rowerowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na konary i gałęzie drzew, które obciążone listowiem mogą w okresie letnim zdecydowanie bardziej ograniczyć przejazd rowerzystom. Cięć technicznych będzie wymagał zadrzewiony odcinek autostrada A6÷Moczyły w km 0+012÷0+423.
Konieczność wycinki drzew na odcinku leśnym w celu „prześwietlenia” trasy ustalono z leśniczym Leśnictwa Podjuchy.
Przy realizacji szlaku rowerowego zaprojektowano w miejscach słabo przejezdnych wzmocnienie nawierzchni gruntowych za pomocą nowych konstrukcji Założono 3 typy konstrukcji umocnień istniejących dróg gruntowych i oznaczono je literami A, B oraz C.

Zaprojektowano następujące prace na trasie przedmiotowego odcinka:

 • odcinek Siadło Dolne – autostrada (L=1191m):
  • na drodze gminnej w pobliżu jej przejścia pod wiaduktem autostrady A6 zastosowano miejscowe wzmocnienie istniejącej nawierzchni gruntowej konstrukcją typu B,
  • na drodze gminnej należy wyciąć lub prześwietlić drzewa i krzaki
 • odcinek autostrada – Moczyły(L=3051m):
  • na ścieżce na odcinku leśnym (L=864m) zastosowano miejscowe wzmocnienie istniejącej nawierzchni gruntowej:
   • konstrukcją typu B (1 miejsce L=46m),
   • konstrukcją typu A (2 miejsca, L=231m)
  • na ścieżce na odcinku leśnym - zasypanie zagłębienia na drodze L=10m
  • odcinek drogi gminnej – końcowy (L=2187m)
   • odmłodzenie drzew i krzewów na skrajni drogi rowerowej (L=410m),
   • zastosowano miejscowe wzmocnienie istniejącej nawierzchni gruntowej konstrukcją typu C, doziarnienie kruszywem (L=35,6m)
 • montaż małej architektury:
  • na wjeździe do Siadła Dolnego (początek drogi) przy istniejącym placu zabaw projektuje się 2 stojaki na rowery

Konstrukcja typu A

Konstrukcja typu A zakłada umocnienie uplastyczniającego się podłoża z gruntów spoistych za pomocą geokraty o wysokości 7,5 cm układanej na geowłókninie. Odcinki z tą konstrukcją występują w miejscach znacznych pochyleń podłużnych drogi leśnej. Przed ułożeniem geokraty należy odpowiednio przygotować podłoże gruntowe poprzez wykarczowanie pozostałości drzew w pasie ścieżki rowerowej oraz wyczesanie grubszych kamieni i korzeni. Należy następnie zdjąć darninę i humus (jeżeli występują), a z miejsc z wodą stojącą wyrzucić błoto i odprowadzić wodę z kolein lub wybojów. Lokalne zagłębienia należy wypełnić materiałem miejscowym. Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć następnie warstwę geowłókniny odpowiadającej parametrom geowłókniny Typar SF 37. Warstwę geowłókniny należy wykonać o 50 cm szerzej z każdej strony poza krawędź konstrukcji drogi. Po ułożeniu, pasma mocuje się do podłoża kotwami. Kotwienie powinno być wykonane na krawędziach pasma i na zakładach w odstępach, co około 1,0 m.
Geokratę o wysokości 7,5 cm układa się sekcjami na wykonanej warstwie geowłókniny rozciągając ją ręcznie lub za pomocą przenośnych ram montażowych, gwarantujących dokładne rozciągnięcie sekcji i przy pomocy szpilek (kotew) mocuje się do podłoża. Wszystkie komórki sąsiednich sekcji połączyć ściśle poliamidowymi opaskami samozaciskowymi lub zszyć za pomocą zszywek, zaś co 2 komórki zakotwić przy pomocy szpilek. Wzdłuż skrajnych krawędzi drogi należy zakotwić szpilkami wszystkie komórki.
Następnie zamocowaną geokratę należy wypełnić kruszywem naturalnym (pospółką) z 5 cm naddatkiem. Na rozłożone sekcje geokraty należy wysypać i przed zagęszczeniem równomiernie rozłożyć kruszywo wypełniające metodą od czoła. Zaleca się , aby kruszywo było wysypywane na rozłożone sekcje geokraty z zastosowaniem sprzętu, który spowoduje opadanie ziaren z góry na geokratę np. przy użyciu koparki o łyżce z otwieranym dnem lub ładowarki. Taki sposób rozkładania kruszywa zapobiega uszkadzaniu geokraty i poprawia klinowanie się ziaren.
Górną 5 cm warstwę kruszywa należy przemieszać z dodatkiem gruntu spoistego np. piasku gliniastego aby zaklinować warstwę powierzchniową kruszywa. Tak uformowaną nawierzchnię należy poddać zagęszczeniu zagęszczarką nawrotną (~400 kG).

Konstrukcja typu B

Konstrukcja typu B zakłada umocnienie nawierzchni gruntowej w miejscu kolein i lokalnych zapadnięć dróg gruntowych. Grunty spoiste w podłożu należy odseparować od konstrukcji nawierzchni ścieżki rowerowej za pomocą geowłókniny.
Podłoże należy przygotować zgodnie z wymaganiami podanymi dla konstrukcji typu B.
Na tak przygotowane podłoże należy układać geowłókninę podobnie jak dla konstrukcji A, z tym wyjątkiem że należy pasma geowłókniny zagiąć do środka warstwy kruszywa po ułożeniu pierwszej 10 cm warstwy z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Całkowita grubość warstwy z kruszywa naturalnego powinna wynosić 20 cm. W przypadku kruszywa łamanego grubość całkowita powinna wynieść 18 cm.
Górną 5 cm warstwę kruszywa należy przemieszać przed zagęszczeniem z dodatkiem gruntu spoistego np. piasku gliniastego, aby zaklinować warstwę powierzchniową. Tak uformowaną nawierzchnię należy poddać zagęszczeniu zagęszczarką nawrotną.

Konstrukcja typu C

Konstrukcja typu C zakłada przeprofilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej z domieszką kruszywa naturalnego.
Przed wykonaniem profilowania nawierzchni należy odpowiednio przygotować podłoże poprzez zdjęcie skoleinowanej wierzchniej warstwy na głębokość 10 cm. Odkryte podłoże gruntowe należy następnie spulchnić na głębokość 10 cm. Do tak przygotowanego podłoża należy następnie dodać warstwę doziarniającą z kruszywa naturalnego gr. min. 10 cm. Warstwy te trzeba wymieszać i wyprofilować do wymaganego spadku poprzecznego 4%. Po wyprofilowaniu nawierzchnię należy poddać zagęszczeniu do momentu uzyskania wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

Elementy małej architektury.

Na trasie szlaku rowerowego w celu uatrakcyjnienia podróży rowerem i jednoznacznego wskazania miejsca do biwakowania zaprojektowano lokalizację miejsc postojowych dla rowerzystów.

 • na początku trasy odcinka gminnego w Siadle Dolnym, po stronie lewej obok placu zabaw (2 stojaki metalowe na 10 rowerów),
 • na początku odcinka leśnego u podnóża góry widokowej na Międzyodrze (2 drewniane stojaki na rowery i 2 drewniane zestawy piknikowe ze śmietnikami).
2

Odcinek Moczyły – Pargowo 6585m

Odcinek ten umownie podzielono na następujące pododcinki:

 • gminna droga przez miejscowość Moczyły (pętla: droga powiatowa - Moczyły – droga powiatowa) L=1074m (obiekt istniejący),
 • droga powiatowa nr 0628Z Moczyły-Kamieniec , L=818m (obiekt istniejący),
 • ścieżka na odcinku leśnym L=4694m (obiekt przebudowywany),
 • gminna droga na wyjeździe z lasu przed drogą powiatową nr 0629Z przed m. Pargowo L=99m (obiekt istniejący).

Całkowita długość odcinka wynosi L=6585m.

Trasa rowerowa ma swój początek na drodze gminnej do m. Moczyły (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 0629Z). Założono w tym miejscu km trasy 0+000.
Przewidziano możliwość ominięcia obszarze. Moczyły jadąc dalej drogą powiatową nr 0629Z. Przejazd przez m. Moczyły jest drogą dłuższą, ale też bardziej atrakcyjną (możliwość zwiedzenia ruin kościoła).
W obszarze pętli autobusowej w m. Moczyły przewidziano lokalizację miejsca parkingowego w postaci 2 stojaków parkingowych na pięć rowerów każdy, dla rowerzystów pragnących obejrzeć ruiny kościoła.
Na odcinku leśnym W czterech miejscach przy przekraczaniu szlaku rowerowego przez leśne cieki wodne zaprojektowano 5 przepustów betonowych o średnicy 50 cm.

Projektowana lokalizacja przepustów średnicy 50 cm:

 • km 1+199,
 • km 1+429,
 • km 1+873,
 • km 2+826,
 • km 2+861.

Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej.

Odcinek przebiegający po drogach publicznych wykorzystuje nawierzchnię istniejących dróg gminnych i powiatowych o dobrym stanie zapewniającym odpowiedni komfort jazdy rowerem. Z tego też względu nie zakłada się żadnych prac remontowych na nawierzchni tego odcinka. W ramach robót przygotowawczych na odcinku leśnym należy wyciąć lub prześwietlić drzewa i krzaki ograniczające skrajnię przyszłej drogi rowerowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na konary i gałęzie drzew, które obciążone listowiem mogą w okresie letnim zdecydowanie bardziej ograniczyć przejazd rowerzystom. Potrzebę wycinki i „prześwietlenia” szlaku rowerowego uzgodniono z leśniczym Leśnictwa Podjuchy.
Przy realizacji szlaku rowerowego zaprojektowano w miejscach słabo przejezdnych wzmocnienie nawierzchni gruntowych za pomocą nowych konstrukcji nawierzchni. Założono 4 typy konstrukcji umocnień istniejących dróg gruntowych i oznaczono je literami B, C, D, E

Zaprojektowano następujące prace na trasie przedmiotowego odcinka:

 • odcinek leśny (L=4694m):
  • wyciąć lub prześwietlić drzewa i krzaki,
  • zastosowano miejscowe wzmocnienie istniejącej nawierzchni gruntowej konstrukcją typu B (4 miejsca, L=225m),
  • zastosowano miejscowe wzmocnienie istniejącej nawierzchni gruntowej konstrukcją typu C (2 miejsca),
  • zastosowano miejscowe wzmocnienie istniejącej nawierzchni gruntowej konstrukcją typu D (4 miejsca, L=128m),
  • zastosowano miejscowe wzmocnienie istniejącej nawierzchni gruntowej konstrukcją typu E (5 miejsc, L=888m),
  • budowa 5- ciu przepustów na istniejących ciekach
 • montaż małej architektury:
  • w m. Moczyły w obszarze pętli autobusowej przewidziano lokalizację miejsca parkingowego w postaci 2 stojaków parkingowych na pięć rowerów każdy,
  • na odcinku leśnym zlokalizowano 2 miejsca biwakowe (stojaki na rowery + stoły biwakowe + kosze na śmieci).

Konstrukcja typu B

Konstrukcja typu B zakłada umocnienie nawierzchni gruntowej w miejscu występowania gruntów spoistych w podłożu. Grunty spoiste w podłożu należy odseparować od konstrukcji umocnienia nawierzchni ścieżki rowerowej za pomocą geowłókniny. Przed ułożeniem geowłókniny należy odpowiednio przygotować podłoże gruntowe poprzez wykarczowanie pozostałości drzew w pasie ścieżki rowerowej oraz wyczesanie grubszych kamieni i korzeni z podłoża. Należy następnie zdjąć darninę i humus (jeżeli występują), a z miejsc z wodą stojącą wyrzucić błoto i odprowadzić wodę z kolein lub wybojów. Lokalne zagłębienia należy wypełnić spoistym materiałem miejscowym. Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć następnie warstwę geowłókniny odpowiadającej parametrom geowłókniny Typar SF 37. Pasmo geowłókniny należy zagiąć do środka warstwy kruszywa po ułożeniu pierwszej 10 cm warstwy z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Po ułożeniu, pasma geowłókniny mocuje się do podłoża kotwami. Całkowita grubość wzmacniającej warstwy z kruszywa naturalnego powinna wynosić 20 cm. Górną 5 cm warstwę kruszywa należy przemieszać przed zagęszczeniem z dodatkiem gruntu spoistego np. piasku gliniastego, aby zaklinować warstwę powierzchniową. Tak uformowaną nawierzchnię należy poddać zagęszczeniu zagęszczarką nawrotną.

Konstrukcja typu C i D

Konstrukcja typu C zakłada umocnienie podłoża organicznego (namuł+torf) na dojazdach do projektowanych przepustów za pomocą geokraty o wysokości 10 cm układanej na geowłókninie. Przed ułożeniem geowłokniny podłoże gruntowe należy przygotować jak dla konstrukcji typu B. Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć następnie warstwę geowłókniny odpowiadającej parametrom geowłókniny Typar SF 49. Warstwę geowłókniny należy następnie owinąć wokół geokraty po jej wbudowaniu. Po ułożeniu, pasma geowłókniny mocuje się do podłoża kotwami. Geokratę o wysokości 10 cm układa się sekcjami na wykonanej warstwie geowłókniny rozciągając ją ręcznie lub za pomocą przenośnych ram montażowych. Przed zdjęciem ramy należy wszystkie komórki sąsiednich sekcji połączyć ściśle poliamidowymi opaskami samozaciskowymi lub zszyć za pomocą zszywek. Wzdłuż skrajnych krawędzi drogi należy zakotwić szpilkami wszystkie komórki. Następnie zamocowaną geokratę należy wypełnić kruszywem naturalnym (pospółką). Na rozłożone sekcje geokraty należy wysypać i przed zagęszczeniem równomiernie rozłożyć kruszywo wypełniające metodą od czoła.
Na tak przygotowanym wzmocnionym podłożu należy następnie wykonać nasyp z piasku średniego. Nasyp należy wykonać poprzez zagęszczanie warstw materiału piaszczystego gr. 20 cm przy wilgotności optymalnej. Ze względu na warunki lokalne nasyp należy poddać zagęszczeniu ręcznym sprzętem zagęszczającym - zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej.
Na przygotowanym nasypie należy następnie ułożyć warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego lub naturalnego frakcji 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu. Kruszywo naturalne należy rozkładać warstwą o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 20 cm.. Górną 5 cm warstwę kruszywa należy przemieszać przed zagęszczeniem z dodatkiem gruntu spoistego np. piasku gliniastego, aby zaklinować warstwę powierzchniową. Układana warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem spadku poprzecznego drogi wynoszącego 4%.
Konstrukcja C zakłada stałą 50 cm grubość warstwy nasypu. Różni się tym od konstrukcji typu D, gdzie grubość warstwy nasypu jest zmienna ze względu na różnice naziomu nasypu przy dojeździe do przepustu.

Konstrukcja typu E

Konstrukcja typu E zakłada przeprofilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej z domieszką kruszywa naturalnego. Przed wykonaniem profilowania nawierzchni należy odpowiednio przygotować podłoże gruntowe poprzez wykarczowanie pozostałości drzew w pasie ścieżki rowerowej oraz wyczesanie grubszych kamieni i korzeni z podłoża. Należy następnie zdjąć darninę i humus na głębokość 10 cm. Odkryte podłoże gruntowe należy spulchnić na głębokość 10 cm. Do tak przygotowanego podłoża należy następnie dodać warstwę doziarniającą z kruszywa naturalnego gr. min. 10cm. Warstwy te trzeba wymieszać i wyprofilować do wymaganego spadku poprzecznego 4%. Po wyprofilowaniu nawierzchnię należy poddać zagęszczeniu do momentu uzyskania wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

Montaż małej architektury

Na trasie szlaku rowerowego zaprojektowano lokalizację miejsc do biwakowania i postoju rowerów:

 • odcinek na drogach publicznych - koło ruin kościoła w m. Moczyły na wysepce pętli autobusowej – 2 stojaki na rowery,
 • odcinek na drogach leśnych:
  • - 1+180 str. lewa (przy pierwszym przepuście),
  • - 3+350 str. prawa (w pobliżu paśnika).

Zagospodarowanie każdego miejsca postojowego na terenie leśnym obejmować będzie następujące elementy małej architektury służące uprzyjemnieniu czasu odpoczywającym rowerzystom:

 • drewniane stojaki parkingowe dla rowerów (2 szt. na 5 rowerów każda),
 • drewniane zestawy piknikowe tj. ławki z oparciami i stoły (2 szt.),
 • drewniane kosze na śmieci (2 szt.).

Miejsca postojowe znajdować się będą w otoczeniu lasu i dlatego materiały z jakich są wykonane urządzenia powinny być drewniane. Jedynie stojaki na rowery w m. Moczyły mogą być wykonane ze stali nierdzewnej.

3

Odcinek Miejscowość Pargowo – granica państwa 1955.4m

Odcinek ten umownie podzielono na następujące pododcinki:

 • projektowany ciąg jezdny (droga dojazdowa do Pargowa i droga w Pargowie) L=804,8m – obiekt przebudowywany,
 • projektowana ścieżka rowerowa (droga z Pargowa do granicy i droga wzdłuż granicy) L=1151,6m - obiekt nowy i adaptowany.

Całkowita długość odcinka wynosi L=1955,4 m.

Od początku odcinka (droga dojazdowa do Pargowa) oraz przez m. Pargowo zaprojektowano drogę na podbudowie istniejącej, szerokość ciągu jezdnego wynosi 3,5m. Na tym odcinku ścieżka rowerowa będzie pokrywać się z projektowaną drogą jezdną (ok. 805m). Następnie na odcinku „do granicy” i wzdłuż granicy zaprojektowano tylko drogę rowerową o szerokości 3,5m.
Przy projektowaniu odcinka przeznaczonego dla ruchu samochodowego założono możliwie jak największe wykorzystanie istniejących nawierzchni drogowych w granicach pasa drogowego. W miejscowości Pargowo na długości 383,5m obecnie droga wykonana jest z kostki kamiennej znajdującej się w bardzo złym stanie. Zaplanowano rozbiórkę istniejącej nawierzchni i powtórne jej ułożenie. Kostka będzie stanowiła podbudowę pod projektowaną nawierzchnię. Na pozostałym odcinku drogi samochodowej zaprojektowano frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, a następnie ułożenie nowej warstwy wyrównawczej i ścieralnej.
Zaprojektowano pochylenie daszkowe drogi 2%. Ze względu na małą szerokość drogi (3,5m) i problemy w wymijaniu pojazdów zaprojektowano mijanki o wymiarach 1,75m x 25,0m zakończone skosem 1:2.
Zaprojektowano zjazdy do posesji o szerokości 3,5m i skosach 1:1.
Geometria i rzędne wysokościowe zostały dowiązane do istniejących dróg.

Odwodnienie

Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane będą powierzchniowo za pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych.

Przekrój konstrukcyjny

 • Konstrukcja jezdni na istniejącej podbudowie (41cm):
  • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5cm,
  • Warstwa wyrównawcza 150 kg/m2 6cm,
  • Skropienie podbudowy asfaltem 0,7 kg/m,
  • Istniejąca nawierzchnia jako podbudowa (kostka kamienna).
 • Konstrukcja jezdni na poszerzeniach (41cm):
  • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5cm,
  • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 6cm,
  • Skropienie podbudowy asfaltem 0,7 kg/asfaltowego,
  • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm,
  • Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o RM=2,5MPa 15cm.
 • Konstrukcja drogi rowerowej (38cm):
  • Warstwa ścieralna z HanseGrand 3cm,
  • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 10cm,
  • Warstwa piasku średnioziarnistego 15cm,
  • Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o RM=2,5MPa 10cm.

Ograniczenie projektowanych nawierzchni drogowych stanowią oporniki betonowe 12x25cm wtopione. Droga rowerowa została obramowana obrzeżem betonowym 8x30cm.

Oddziaływanie Inwestycji

Realizacja całości przedsięwzięcia (etap I, etap II) umożliwi połączenie szlaku po polskiej stronie granicy ze szlakiem rowerowym zlokalizowanym po stronie niemieckiej granicy - „Wzdłuż Nysy i Odry” (szlak ten ma swój początek na terenie Czech – Nova Ves - od źródeł rzeki Nysa, koniec zaś w miejscowości Ahlbeck nad Zalewem Szczecińskim).
Teren inwestycji prowadzi od miejscowości Siadło Dolne poprzez Moczyły i Pargowo, do granicy państwa na południe od miejscowości Pargowo.
Projektowana ścieżka rowerowa łączy się po stronie niemieckiej za miejscowością Pargowo z ponadregionalnym szlakiem rowerowym „Wzdłuż Nysy i Odry” (Oder-Neiße Radweg) posiadającym na tym odcinku nawierzchnię bitumiczną. Niemiecki szlak o długości 540 km prowadzi od miejscowości Nova Ves (źródło rzeki Nysy) w okolicach Jablonca wzdłuż Nysy i Odry poprzez Saksonię i Brandenburgię, dalej w kierunku Meklemburgii-Pomorza Przedniego (w kierunku m. Penkun) kierując się do Ahlbeck nad Zalewem Szczecińskim. Na przeważającej części obszaru objętego opracowaniem występują obszary rolnicze i nieużytki, lokalnie występują wśród nich niewielkie połacie lasów liściastych i mieszanych.

Odcinek Siadło Dolne - Moczyły

Projektowana ścieżka rowerowa przebiega po gminnych drogach publicznych. Podzielona jest ona na dwie części autostradą A6:

 • odcinek Siadło Dolne - autostrada A6,
 • odcinek autostrada A6 - Moczyły.

Ścieżka rowerowa ma swój początek przy końcu drogi powiatowej nr 0631Z w miejscowości Siadło Dolne. Teren inwestycji prowadzi drogą gminną wzdłuż rzeki Odry, w odległości od kilku do kilkunastu metrów od brzegu rzeki. Droga na odcinku ok. 500 m ma nawierzchnię ulepszoną z kostki kamiennej o szerokości ok. 3 m. Po zachodniej stronie drogi znajduje się zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Po wschodniej stronie drogi znajdują się otwarte tereny nadrzeczne. W rejonie początku drogi w sąsiedztwie skrzyżowania z brukowaną drogą powiatową 0631Z, stanowiącą główny dojazd do miejscowości Siadło Dolne, pomiędzy projektowaną ścieżką rowerową a brzegiem rzeki Odry znajduje się plac zabaw dla dzieci. W rejonie tym znajdują się też niewielkie rekreacyjne pomosty nadrzeczne.
W miejscowości Siadło Dolne teren inwestycji przebiega wspólnie ze szlakiem rowerowym „Szlak kościołów wiejskich Gminy Kołbaskowo”, który za Siadłem Dolnym skręca w kierunku Siadła Górnego. Istniejąca droga dalej zmienia nawierzchnię z brukowanej na gruntową. Istniejąca droga jest w złym stanie, miejscami występują duże nierówności utrudniające ruch samochodom osobowym. Po zachodniej stronie drogi znajduje się obszar leśny, a po wschodniej stronie obszar zalewowy rzeki Odry.
Za Siadłem Dolnym po prawej stronie na stoku Góry Młyńskiej znajdują się pozostałości grodziska wyżynnego z podgrodziem o wymiarach 40 x 50 m, objętego strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej. Ludy kultury łużyckiej miały tutaj swój gród, a w X-XII w. w tym samym miejscu gród zbudowali Pomorzanie.
Następnie, teren inwestycji przecina istniejącą autostradę A6 (km 1+140), która w tym miejscu zbudowana jest na wysokim nasypie drogowym. W ciągu autostrady znajduje się wiadukt drogowy nad drogą gruntową, którą poprowadzona zostanie ścieżka rowerowa.
Później inwestycja będzie prowadzona na gruntach Lasów Państwowych, administrowanych przez Nadleśnictwo Gryfino, przebiegając po istniejącej drodze o nawierzchni gruntowej. Teren inwestycji położony jest w sąsiedztwie rezerwatu „Wzgórza Widokowe nad Międzyodrzem”
Kolejny odcinek inwestycji prowadzi istniejącą drogą gruntową o nawierzchni piaszczystej pomiędzy polami uprawnymi. Na początkowym odcinku, po obu stronach wzdłuż drogi znajdują się szpalery drzew i krzewów. Miejscami z powodu powalonych drzew i małej skrajni poziomej oraz pionowej istniejąca droga jest nieprzejezdna i wymaga udrożnienia poprzez wykonanie odmłodzenia drzew i krzewów. Kolejny odcinek istniejącej drogi przez ok. 500m prowadzi skrajem lasu, a po jego minięciu znowu prowadzi pomiędzy polami uprawnymi. Odcinek Siadło Dolne-Moczyły kończy się w miejscu dojazdu do gminnej drogi bitumicznej do miejscowości Moczyły.

Odcinek Moczyły - Pargowo

Teren inwestycji zawiera:

 • gminne drogi publiczne - w miejscowości Moczyły oraz na wyjeździe z lasu przed drogą powiatową nr 0629Z przed miejscowością Pargowo,
 • drogę powiatową nr 0628Z Moczyły-Kamieniec.

Droga prowadząca do wsi Moczyły ma nawierzchnię bitumiczną. Atrakcją wsi oprócz ładnej lokalizacji nad brzegiem Odry są ruiny kościoła z ciosów granitowych z 2 połowy XIII w. Obiekt i jego otoczenie do niedawna zaniedbane, obecnie wysiłkiem Gminy Kołbaskowo i mieszkańców zostały uprzątnięte. Za ruinami kościoła teren inwestycji poprowadzony zostanie w prawo na drogę gminną o nawierzchni z bruku, a później z kruszywa łamanego. Przy drodze zlokalizowana jest luźna zabudowa miejscowości Moczyły. Potem nawierzchnia przechodzi w drogę gruntową i wspina się w kierunku drogi powiatowej 0628Z. Na ostrym łuku przed ostatnią prostą do drogi powiatowej po lewej stronie wyłania się przepiękna panorama Międzyodrza i Gryfina. Na podjeździe do drogi powiatowej, droga gruntowa zabudowana jest płytami betonowymi. Dalej inwestycja będzie realizowana po drodze powiatowej nr 0628Z Moczyły-Kamieniec na długości 818 m. Jest to droga o nawierzchni asfaltowej. Następnie, projektowana ścieżka rowerowa odgałęzia się od bitumicznej drogi powiatowej pod kątem ostrym w lewo w kierunku południowo-wschodnim na wąską drogę gruntową o nawierzchni gruntowej - piaszczystej. Jest to kolejny odcinek inwestycji przebiegający po gruntach Lasów Państwowych.
Po prawie 3 km projektowana ścieżka rowerowa opuszcza obszar leśny i stromym wąwozem prowadzi w górę do drogi powiatowej 0629Z o nawierzchni bitumicznej, gdzie kończy się projektowany odcinek szlaku rowerowego Moczyły-Pargowo.

Odcinek Pargowo - granica państwa

Przez miejscowość Pargowo przebiega obecnie szlak rowerowy „Szlak kościołów wiejskich Gminy Kołbaskowo”, który w miejscowości ma pętlę i zawraca w kierunku Kamieńca. Na odcinku przejazdu przez miejscowość projektowana ścieżka rowerowa będzie pokrywała się z istniejącym szlakiem rowerowym.
W centrum miejscowości znajdują się ruiny niewielkiego wiejskiego kościoła, stanowiące lokalną ciekawostkę turystyczną. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1336 roku. Plac przykościelny będący jednocześnie cmentarzem, otoczony jest murem kamiennym. Ruiny jak i otaczający je cmentarz spowite są wysoką szatą roślinną, w tym starodrzewem.
Inwestycja prowadzi od miejscowości Pargowo do południowo-zachodniego narożnika granicy państwa w sąsiedztwie miejscowości Pargowo, by po jej przekroczeniu zakończyć się na istniejącym szlaku rowerowym po stronie niemieckiej, posiadającym nawierzchnię bitumiczną.

W opracowaniu analizowane będą dwa warianty poprowadzenia odcinka ścieżki rowerowej od miejscowości Pargowo do narożnika granicy państwa:

 • pasem drogowym na południe od Pargowa do granicy państwa, a następnie pasem granicznym na zachód,
 • pasem drogowym na zachód od Pargowa do granicy państwa, a następnie pasem granicznym na południe.

W pierwszym z wariantów inwestycja poprowadzona będzie w kierunku południowym istniejącą droga przez Pargowo, posiadającą początkowo nawierzchnię brukowaną, następnie żwirową, a po minięciu zabudowy – piaszczystą. Na obszarze miejscowości występuje obustronna zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. Po ok. 100 m od minięcia zabudowy miejscowości, droga staje się nieprzejezdna, porośnięta jest dziką roślinnością pomiędzy przydrożnymi szpalerami drzew. Następnie teren inwestycji dochodzi do pasa granicznego i skręca pod katem prostym na zachód, po czym na długości ok. 600 m prowadzi pasem drogi granicznej. Przy drodze granicznej poprowadzony jest wewnętrzny rów graniczny. Pas drogi granicznej jest nieprzejezdny dla rowerów i wymaga budowy nowej nawierzchni.
Zgodnie z drugim z wariantów inwestycja poprowadzona zostanie zachodnim pasem drogowym drogi powiatowej 0629Z, prowadzącym do granicy państwa, po ok. 800 m dochodzi do pasa granicznego. Po minięciu zabudowy miejscowości Pargowo pas drogowy jest jednak nieprzejezdny, na początkowym odcinku długości ok. 200 m, przebiega w wąwozie i porośnięty jest dziką roślinnością, a na następnym odcinku aż do pasa granicznego droga na całej swojej szerokości porośnięta jest dzikimi trawami. Również droga graniczna jest porośnięta dziką roślinnością, pocięta koleinami, przez co jest nieprzejezdna dla rowerów. W narożniku granicy polsko – niemieckiej teren inwestycji styka się z istniejącą po stronie niemieckiej drogą dla rowerów posiadającą nawierzchnię bitumiczną. Jest to ponadregionalny szlak rowerowy „Wzdłuż Nysy i Odry” prowadzącym z południa (z Saksonii) na północ do Ahlbeck nad Zalewem Szczecińskim.

Odcinek w miejscowości Pargowo

Aby zachować integralność prowadzonej ścieżki rowerowej i zarazem „Szlaku Orła Bielika”, a jednocześnie biorąc pod uwagę istniejącą zabudowę miejscowości Pargowo, Wnioskodawca zdecydował o budowo ciągu pieszo-jezdnego przez wieś, który jednocześnie dopuści ruch rowerzystów na wskazanym obszarze.

Ze względu na wytyczne programu RPO WZ, ta część inwestycji składa się na koszty niekwalifikowane projektu.