Zakres wykonanych prac:

 • Wytyczenie ścieżki rowerowej.
 • Wycięcie lub prześwietlenie drzew i krzewów na trasie ciągu pieszo-jezdnego.
 • Wykonanie elementów małej architektury (place biwakowe, stojaki na rowery).
 • Oznakowanie ciągu pieszo-jezdnego.
 • Rozbiórka istniejącej kostki brukowej w m. Pargowo i ponowne jej ułożenie.
 • Wykonanie nowej nawierzchni ciągu jezdnego na istniejącej podbudowie –przebudowa.
 • Wykonanie poszerzeń drogi (mijanek).
 • Wykonanie zjazdów do posesji.

Zakres Inwestycji

Przedsięwzięcie objęło odcinek przebiegający przez miejscowość Pargowo i polegała na:

 1. Budowie ciągu pieszo – jezdnego, po którym poruszać się mogą także rowery,
 2. Oznakowaniu trasy rowerowej,
 3. Montażu elementów małej infrastruktury.

Odcinek Miejscowość Pargowo - Granica Państwa

Odcinek ten umownie podzielono na następujące pododcinki:

 1. Ciąg jezdny (droga dojazdowa do Pargowa i droga w Pargowie) L=804,8m – stanowiący przedmiot projektu współfinansowanego z INTERREG IV A
 2. Projektowana ścieżka rowerowa (droga z Pargowa do granicy i droga wzdłuż granicy) L=1151,6m - stanowiący przedmiot projektu współfinansowanego z programu RPO WZ.

Całkowita długość odcinka Pargowo – granica państwa wynosi L=1955,4 m.

Od początku odcinka (droga dojazdowa do Pargowa) oraz przez m. Pargowo zaprojektowano drogę na podbudowie istniejącej, szerokość ciągu jezdnego wynosi 3,5m. Na tym odcinku ścieżka rowerowa pokrywa się z drogą jezdną (ok. 805m). Na odcinku „do granicy” i wzdłuż granicy zaprojektowano tylko drogę rowerową o szerokości 3,5m.

Przy projektowaniu odcinka przeznaczonego dla ruchu samochodowego założono możliwie jak największe wykorzystanie istniejących nawierzchni drogowych w granicach pasa drogowego. W miejscowości Pargowo na długości 383,5m droga wykonana była z kostki kamiennej. W ramach inwestycji rozebrano kostkę kamienną ułożono ją powtórne. Kostka została wykorzystana jako podbudowa pod nawierzchnię betonową. Na pozostałym odcinku drogi samochodowej wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, a następnie ułożono nową warstwę wyrównawczą i ścieralną. Pochylenie daszkowe drogi wynosi 2%. Ze względu na małą szerokość drogi (3,5m) i problemy w wymijaniu pojazdów wybudowano mijanki o wymiarach 1,75m x 25,0 m zakończone skosem 1:2. Wykonano również zjazdy do posesji o szerokości 3,5m i skosach 1:1. Geometria i rzędne wysokościowe zostały dowiązane do istniejących dróg.

Odwodnienie:

Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane są powierzchniowo za pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych.

Przekrój konstrukcyjny:

Konstrukcja jezdni na istniejącej podbudowie (41cm):

 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5cm;
 • Warstwa wyrównawcza 150 kg/m2 6cm;
 • Skropienie podbudowy asfaltem 0,7 kg/m;
 • Istniejąca nawierzchnia jako podbudowa (kostka kamienna).

Konstrukcja jezdni na poszerzeniach (41cm):

 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5cm;
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 6cm;
 • Skropienie podbudowy asfaltem 0,7 kg/asfaltowego;
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm;
 • Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o RM=2,5MPa 15cm.

Konstrukcja drogi rowerowej (38cm):

 • Warstwa ścieralna z HanseGrand 3cm;
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 10cm;
 • Warstwa piasku średnioziarnistego 15cm;
 • Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem cementowym o RM=2,5MPa 10cm.

Ograniczenie wykonanych nawierzchni drogowych stanowią oporniki betonowe 12x25cm wtopione. Droga rowerowa została obramowana obrzeżem betonowym 8x30cm.