Wróć do listy projektów

Gmina Kołbaskowo

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w Kołbaskowie

Instalacje Wewnętrzne


Budynek wyposażony został w instalacje wewnętrzne:

  • wodna,
  • kanalizacyjna,
  • centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego
  • gazowa,
  • elektryczna,
  • odgromowa,
  • wentylacja grawitacyjna,
  • wentylacja mechaniczna.

Instalacja wewnętrzna wodna:

W budynku zamontowano instalację wodociągową tylko dla potrzeb bytowo gospodarczych. Główne przewody rozdzielcze zostały poprowadzone pod stropem przyziemia w pustce stopu podwieszonego i po ścianach nad posadzką pomieszczeń w bruzdach. Do pomiaru ilości zużywanej wody zainstalowano wodomierz JS 2.5 Dn 20 w studzience wodomierzowej na zewnątrz budynku. Źródłem wody dla ww. potrzeb będzie gminna sieć wodociągowa ułożona w przebiegającej wzdłuż projektowanego obiektu ulicy. Wodę doprowadzono z sieci na teren projektowanego obiektu do studzienki wodomierzowej przyłączem Dn 90 z PE.

Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji:

Źródłem ciepłej wody będzie podgrzewacz ciepłej wody współpracujący z kotłem o mocy 38.0 kw. Wydajność ciągła podgrzewacza wynosi 540 l/h. Główne przewody rozdzielcze c.w. jak wody zimnej rozprowadzono po ścianach nad posadzką pomieszczeń w bruzdach.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki sanitarne z przyborów do kanalizacji zewnętrznej. Odbiornikiem ścieków sanitarnych z budynku jest kanalizacja gminna przebiegająca obok działki na której zlokalizowany jest budynek Remizy. Instalację kanalizacji sanitarnej oraz przewody odpływowe zaprojektowano w całości z rur PCV. Główne przewody odpływowe ułożono w gruncie pod posadzką pomieszczeń.

Instalacja gazu:

Gaz w budynku został doprowadzony do kotłów gazowych wodnych. W remizie OSP zainstalowano kocioł kondensacyjny jednobiegowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 38,0 kW. Instalację gazową zainstalowano z rur stalowych czarnych typ średni według PN - 80/ H – 74219. Główne przewody rozprowadzono po ścianach pod stropem pomieszczeń. Do pomiaru ilości zużywanego gazu zainstalowano gazomierze Typ G – 4 w szafce na kurek główny na zewnątrz budynku.

Instalacja C.O. i C.T.:

Instalacje c.o. i c.t. posiada indywidualne źródło zasilania. Ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych części budynku przeznaczonej dla remizy OSP jest dostarczane z lokalnej kotłowni. Przewody poziome rozprowadzono w posadzce przyziemia ze spadkiem w kierunku kotła. Spaliny są odprowadzane z kotła 28 CTE za pomocą komina spalinowego Rondo-Plus 120 mm.

Instalacja oświetlenia podstawowego:

W budynku zainstalowano oświetlenie podstawowe w przeważającej części jako jarzeniowe. Oświetlenia jasności obliczono za pomocą programu komputerowego Aga-Light. Instalację oświetleniową wykonano przewodem YDY 3 x 1,5 mm2 prowadzonym w tynku.