Wróć do listy projektów

Gmina Kołbaskowo

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w Kołbaskowie

Instalacje Zewnętrzne


Zewnętrzna instalacja wodociągowa:

Budowa instalacji wodociągowej polegała na położeniu rur Dn 40 x 3,7 mm z PE 80 Pn 10 na odcinku od studzienki wodomierzowej do przyłącza w budynku Remizy OSP. Nad rurociągiem została ułożona taśma magnetyczna połączona na śruby zaciskowe. Do pomiaru ilości zużywanej wody przez poszczególne części budynku zamontowano studzienkę wodomierzową z dwoma wodomierzami JS - 2.5 Dn 20 mm po jednym dla każdej części budynku. Zabudowa zestawów wodomierzowych jest zgodna z PN- ISO 4064 – 2 + Ad1. Przed każdym wodomierzem zainstalowano zawór odcinający kulowy produkcji AWP.

Przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:

Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki sanitarne z budynku do kanalizacji sanitarnej Dn 200 na działce nr 184/2. Włączenie kanalizacji do sieci istniejącej wykonano za pomocą istniejącej studzienki na kanale sanitarnym przed przepompownią ścieków. Kanalizację ułożono z rur kanalizacyjnych z PVC o średnicy Dn 160 x 4.7 mm ( rury klasy S ( SDR 34 )). Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowią studzienki kanalizacyjne przelotowe z tworzyw sztucznych o średnicy Dn 425/160 mm.

Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej:

Kanalizacja deszczowa odprowadza ścieki deszczowe z dachu budynku i terenów utwardzonych do istniejącej kanalizacji sanitarnej na ternie remizy. Wcześniej istniejąca kanalizacja sanitarna nie była wykorzystywana. Kanalizacja ta odprowadzała kiedyś ścieki sanitarne z budynków do osadnika Imhoffa i dalej do rowu melioracyjnego. Przed osadnikiem Imhoffa wykonano Oddzielacz ropopochodny zintegrowany z osadnikiem. Za oddzielaczem wykonano obejście istniejącego osadnika i włączono się do kanalizacji za osadnikiem. Kanalizację ułożono w terenach utwardzonych i zielonych. Kanalizację deszczową wykonano w całości z rur kanalizacyjnych z PCV Dn 160 x 4.7 mm. i Dn 200 x 5,9 mm. W projekcie zastosowano rury klasy S ( SDR 34 ) gładkie.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowią:

  • studzienki kanalizacyjna połączeniowe z tworzyw sztucznych o średnicy Dn 425/160 mm przykryte włazem żeliwnym o nośności 1,5 T,
  • wpusty deszczowe wyposażone w osadniki o głębokości 0,5 m,
  • w ulicach i drogach wpusty deszczowe klasy D-400.

Zewnętrzna instalacja gazowa:

Zewnętrzna instalacja gazowa doprowadza gaz do remizy dla potrzeb dwubiegowego kotła c.o. i c.w. Źródłem gazu dla potrzeb budynku jest gazociąg miejski przebiegający w przyległej do działki ulicy. W gazociągu miejskim jest gaz ziemny - grupa E średniego ciśnienia. Ciśnienie nominalne gazu 350,0 kPa. Zewnętrzna instalacja gazowa obejmuje odcinek rurociągu od kurka głównego zlokalizowanego w szafce na ścianie budynku Remizy. Rurociąg ułożony został w terenach zielonych. Głębokość ułożenia rurociągów ca 0.90 m. Zewnętrzną instalację gazową do budynku wykonano z rur PE Dn 25 x 3.0 ( SDR 11 ).

Zewnętrzna instalacja elektryczna:

Instalacja elektryczna składa się ze zintegrowanego złącza kablowego z dwoma układami pomiarowymi do rozdzielnic głównych RG w OSP oraz RG1 w świetlicy. Do budynku Remizy wprowadzono jeden kabel YKY5 x 25. Oświetlenie zewnętrzne terenu wokół remizy OSP wykonano za pomocą reflektorów typu Olimpia mocowanych na słupie o wys. 7m oświetlający trasę wyjazdu wozów strażackich z posesji.