Oddziaływanie inwestycji

Wzrost zainteresowania inwestycjami w infrastrukturę około turystyczną na terenie Gminy Kołbaskowo przez przedsiębiorców

Poprawa dostępności obszarów o znaczeniu turystycznym i rekreacyjnym, położonych wzdłuż terenów objętych inwestycją, przyczyni się do zwiększenia zainteresowania tworzeniem infrastruktury około turystycznej (m.in. małej gastronomii, wypożyczalni sprzętu wodnego, rowerów, itp.) przez potencjalnych przedsiębiorców. Rozbudowa infrastruktury turystyki objętej niniejszym projektem będzie miała też wpływ na zwiększenie zainteresowania podejmowaniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na obszarach położonych w centrum Kołbaskowa. Będzie to możliwe dzięki zwiększonemu zainteresowaniu ze strony mieszkańców oraz turystów odpoczynkiem i rekreacją na obszarach objętych projektem, a tym samym zwiększeniem popytu na usługi około turystyczne. Wzrost zainteresowania przedsiębiorców inwestycjami w infrastrukturę około turystyczną na terenie miejscowości, zwiększy wpływy do budżetu gminy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie turystyki.